Disclaimer - Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Vandeputte BV

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:

Kortrijkseweg 44

8791 BeverenLeie

Telefoon: 056/726959

E-mail: info@vandeputtebv.be

Ondernemingsnummer: BE0862281104

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vandeputte BV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Vandeputte BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Vandeputte BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Vandeputte BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Vandeputte BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Vandeputte BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Vandeputte BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1

De volgende algemene voorwaarden beheersen iedere offerte, verkoop, (onder)aanneming, levering van koopwaar of werk door de BVBA VANDEPUTTE. De koper/besteller wordt geacht de factuurvoorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur.

Wij wijzen dus uitdrukkelijk de voorwaarden, die voorkomen op de documenten van onze klant af. Onze voorwaarden, algemeen of bijzonder, hebben steeds voorrang.

(Enkel de Nederlandstalige voorwaarden zijn de authentieke voorwaarden. De vertalingen zijn enkel ten informatieven titel.)

ARTIKEL 2

De prijsoffertes zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgesteld. Ze zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders bedongen.

Alle aanbiedingen en verbintenissen, aangegaan door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging vanuit onze vennootschap.

Wij zijn nooit verantwoordelijk voor gebeurlijke vergissingen vanwege de klant of derden van bijvoorbeeld maat, soort, hoeveelheid, e.a.

Ingeval van strijdigheid van inhoud tussen de offerte, de levering en de factuur, gaat de tekst van de factuur voor.

ARTIKEL 3

De leveringstermijnen zijn ter goeder trouw, doch gelden enkel als aanwijzingspunt en binden ons derhalve niet.

Extra kosten die veroorzaakt worden door het feit dat de klant een kortere leveringstermijn dan de normale wenst, vallen te zijnen laste. Ieder eventueel recht op verhaal van de klant wegens laattijdige levering vervalt bij gebrek aan protest ten laatste op het moment van de levering.

ARTIKEL 4

Alle goederen worden geleverd, in ontvangst genomen en aanvaard in onze magazijnen te Beveren-Leie, vóór hun vertrek. De goederen reizen non franco onder de verantwoordelijkheid en op risico van de koper.

Indien drie dagen na de schriftelijke terbeschikkingstelling de goederen niet werden afgehaald, wordt eveneens overgegaan tot facturatie.

ARTIKEL 5

De inontvangstneming van de gekochte goederen dekt de zichtbare gebreken. Elke andere klacht dient binnen de acht dagen en bij aangetekende brief aan ons ter kennis te worden gebracht. Na deze termijn wordt elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard beschouwd.

ARTIKEL 6

Behoudens andersluidend en schriftelijk beding zijn onze facturen contant, netto, zonder korting of schuldvergelijking contant betaalbaar te Beveren-Leie. Om geldig te zijn dient elk kwijtschrift gedagtekend en ondertekend te zijn door haar bevoegd orgaan of  haar gevolmachtigde.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een rente van 12 % per jaar. Bij gebreke van een bijzonder bedongen vervaldag wordt deze geacht samen te vallen met de factuurdatum.

Bij  gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt het bedrag ervan zonder enige ingebrekestelling bij wijze van forfaitaire vergoeding met 12% verhoogd, met een minimum van € 75 per factuur en een maximum van € 5.000 per factuur, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Indien een factuur niet vereffend is op de vervaldag, vervallen onmiddellijk ook alle overige nog niet vervallen facturen.

ARTIKEL 7

De goederen blijven onze eigendom totdat de koper aan al zijn verplichtingen ten aanzien van ons heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De koper erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens levering van de verkochte goederen. Gelet op het eigendomsvoorbehoud, is het verboden de verkochte goederen te vervreemden vóór algehele betaling en dit op straffe van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de helft van de koopprijs van de verkochte goederen. De koper verbindt er zich toe zolang niet volledig is betaald, de door hem nog niet verbruikte goederen in herkenbare en goede staat te behouden, eveneens op straffe van deze forfaitaire schadevergoeding. Het is de koper toegelaten de verkochte goederen te gebruiken alvorens volledige betaling, doch niet om ze zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verkoper op enige wijze onherkenbaar te maken en dit eveneens op straffe van forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de helft van de koopprjjs van de verkochte goederen. Deze clausule doet geen afbreuk aan de risico-overgang naar de koper vanaf de bestelling of overeenkomstig artikel 4.

ARTIKEL 8

Wij behouden ons het recht voor, voor of gedurende de uitvoering van de overeenkomst, waarborgen tot betaling van de koopprijs en de uitvoering van de overeenkomst van de klant te eisen. De kosten van vestiging van deze waarborgen zijn ten laste van de klant.

ARTIKEL 9

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren kunnen wij alle met de koper aangegane contracten van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. De wilsuiting hiertoe per aangetekende brief, aan de koper verstuurd, zal hiervoor volstaan.

De verkoper heeft eveneens het recht de contracten als ontbonden te beschouwen, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, indien de koper geen gevolg geeft aan de vraag van de verkoper overeenkomstig artikel 8 hierboven. Dit geldt eveneens indien in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de financiële situatie van de koper zich dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit, voor het verlies van de garanties voor zijn schuldvordering of wanneer de koper in faillissement wordt verklaard.

De koper verklaart uitdrukkelijk dat al de tegoeden die hij ten opzichte van de verkoper bezit, ten titel van waarborg enop gelijk welk ogenblik, kunnen worden gecompenseerd met alle schulden voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst.

Ingevolge de ontbinding zal de verkoper, die eigenaar is gebleven van de goederen, de goederen kunnen recupereren en verkopen ten einde alle schade te beperken, en dit acht dagen na aangetekend schrijven van de in gebreke blijvende koper. De demonteer- en transportkosten zijn ten laste va de klant in geval van terugname van de goederen.

ARTIKEL 10

Iedere verbreking of opzegging van een bestelling of contract, geeft de verkoper recht op een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van de prijs, dit als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat onze vennootschap een bijkomend bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade, onverminderd het recht om bijkomende schade te bewijzen, alsook op facturatie van de reeds geleverde prestaties aan de overeengekomen tarieven. Bij speciale bestellingen niet op voorraad, die de fabriek van de producent reeds verlaten hebben, zal in dit geval de volledige koopprijs verschuldigd zijn.

Wanneer  wij ten uitzonderlijken titel toestaan dat de geleverde materialen door ons zouden worden teruggenomen, zal dit enkel en alleen kunnen gebeuren voor ongebruikte goederen, met ongeschonden verpakking. De terugbetaling zal alsdan nooit hoger zijn dan 80% van de oorspronkelijk gefactureerde waarde, terwijl de kosten van de terugname in elk geval bijkomend moeten worden vergoed.

ARTIKEL 11

De garantievoorwaarden van de constructeur/producent  zijn absoluut prioritair en onze waarborgen beperken zich in alle geval tot de waarborg van de fabrikant/producent. In de mate de fabrikant/producent niet in de vervanging van de goederen voorziet, kunnen wij daartoe op geen enkele wijze gedwongen worden door de koper.

Waarborg op herstellingen geldt voor een termijn van 1 maand en beperkt zich enkel tot onze aanvankelijke inbreng. Geen enkele vergoeding kan onder geen enkel voorwendsel van ons geëist worden.

ARTIKEL 12

Degene die een bestelling plaatst met het verzoek de facturatie van de geleverde goederen en/of de uitgevoerde werken op te maken op naam van een derde, blijft hoofdelijk en solidair verbonden tegenover de verkoper tot uitvoering van alle verbintenissen.

ARTIKEL 13

Staking, brand, onregelmatige bevoorrading, interne organisatieproblemen, … zijn lock-out-gevallen van overmacht die de uitvoering van de overeenkomst voor ons onmogelijk maken.

ARTIKEL 14

De BVBA VANDEPUTTE is niet verantwoordelijk voor de schade ontstaan naar aanleiding van de plaatsing van zonneschermen, rolluiken en poorten e.d.m., doch die te wijten is aan een gebrekkige gevel. De kosten voor het verstevigen en/of herstellen van de gevel vallen ten laste van de koper.

ARTIKEL 15

Bij herstellingen, aanpassingen en vernieuwingen van onderdelen van bepaalde producten kan de BVBA VANDEPUTTE niet instaan voor de onvoorzienbare kosten die deze werken met zich zouden meebrengen.

ARTIKEL 16

De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement KORTRIJK bevoegd.

ARTIKEL 17

De privacy policy is terug te vinden op onze website.